Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A tudatosság művészete weboldal

adatkezelési nyilatkozata és tájékoztatója

· Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal szolgáltatásainak felhasználói pontos tájékoztatást kapjanak arról, hogy a személyes adataikat kik és milyen módon kezelik és használják fel, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg őket.

Jelen Adatvédelmi irányelvek valamennyi webhelyre, ügyfélszolgálati platformra vagy egyéb online alkalmazásra érvényesek, amely internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk (a továbbiakban együttesen: "Szolgáltatások"). Jelen Adatvédelmi irányelvek érvényessége nem függ attól, hogy Ön számítógép, mobiltelefon, táblagép, TV, háztartási készülék vagy egyéb okos eszköz használatával fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

A Vállalkozó személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak - és amennyiben adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Hozzájárulok, hogy a Vállalkozó az oldalról elérhető üzenetküldésnél érdeklődés/kérdés céljából az általam megadott személyes adatom: Név és e-mail cím elérhetőségem a tanfolyamra jelentkezésnél a Név és email cím megadása a jelentkezés visszaigazolása céljából kezelje. Kijelentem, hogy az adatkezelés tájékoztatót elolvastam és megértettem, az azokban foglaltakat elfogadom.

· Adatkezelési nyilatkozat

A Vállalkozó a szolgáltatását igénybe vevő ügyfeleinek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmas jellegét és megteszi mindazon technikai és szervezeti intézkedéseket, illetőleg kialakítja mindazon szervezeti eljárásokat és szabályokat, amelyek elsősorban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 számú rendelet (2016. április 27.), a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény), valamint az erre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő érvényre juttatásához szükségesek.

A GDPR 13. cikke alapján mint, adatkezelő az alábbi tájékoztatást adom:

· Az adatkezelő adatai

cégnév: Kopre Melinda egyéni vállalkozó

székhely: 6723 Szeged, Etelka sor 14.

nyilvántartási szám: 53323484

adószám: 69534559-1-26

képviseli: Kopre Melinda

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11735005-26048200

e-mail: koprem@t-online.hu

telefon szám: 20/983-3254

Az adatkezelésért felelős személy: Kopre Melinda adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles.

Mint Adatkezelő fontosnak tartom ügyfeleim és minden hozzám forduló egyéb Érintett természetes személy adatkezeléséhez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, így - az adatkezelése során a GDPR és a magyar hatályos anyagi és eljárásjogi szabályai, valamint a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzat, illetve az ide vonatkozó egyéb más - belső szabályzatok értelmében járok el.

· A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama:

Jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Rendelet);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2017. évi XC, törvény a Büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény a Számvitelről szóló (Számv.tv)

A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, a tájékoztatás és információadás az Érintett számára.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket a cél megvalósulásáig, de legfeljebb egy hónapig tároljuk, az Érintettnek bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

Tanfolyamokon való részvétel

Az (1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, Egyesült Államok, az (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Írország, és az (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573, Ausztrália, mindhárom Fél együttesen, mint "Access Consciousness" is hozzáférnek az Ön alapadataihoz (teljes név, e-mail cím, postázási cím, ország név és telefonszám), ha Ön a www.accessconsciousness.com weboldalon keresztül regisztrál az Access Consciousness-nél meghirdetett tanfolyamaimra. A jelentkezés a személyes órákra, és online kurzusokra is vonatkozik.

Az Access Consciousness csak az alapadataihoz fér hozzá, ha Ön az Access Consciousness-nél kínált tanfolyamaimra jelentkezik az Access Consciousness az adóazonosító vagy adószámához nem fér hozzá.

Az Access Consciousness-szel az adatai csak abban az esetben kerülnek megosztásra, amennyiben Ön úgy dönt, hogy kurzuson kíván részt venni.

Az Access Consciousness egy franchise rendszer, amely a www.accessconsciousness.com weboldalán keresztül megosztott, globális marketingeszközt használ, így ezen vállalatra is ugyanazon jogszabályok vonatkoznak, melyeket nekem is, mint Adatkezelőnek be kell tartanom.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

Adat kezelésének jogalapja: jogos érdek.

Természetes személy személyes adatai kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése.

Számlázási kötelezettség teljesítése során kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja: a jogi kötelezettség teljesítése.

Tanfolyam elvégzésének igazolása: jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés célja:

Az adatok kezelése, a tanfolyamok elvégzését követően az erről szóló nemzetközi igazolás kiadása és regisztrálása a www.accessconsciousness.com oldalon.

A kezelt adatok köre:

A tanfolyamra jelentkezéskor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges. Számlázást követően magánszemély Érintett esetében név és lakcím megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A tanfolyam elvégzését követően a cél megvalósulásáig, de legfeljebb a jogszabályban megállapított (jelenleg 5 évig) tároljuk, de az Érintettnek bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a webhely szolgáltatója a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A cookie-król:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Az Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kkal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A kezelt adatok köre:

A látogatás során a cookiek által érintett adatkör a cookiek fajtájától függően lehet többek között a látogató által használt IP cím, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői a böngésző típusa, látogatás időpontja, a meglátogatott oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintások.

A cookiek beállításai:

GoogleChrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=huFirefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-hasznMicrosoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11Microsoft Internet Explorer 10: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7Microsoft Internet Explorer 9: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9Microsoft Internet Explorer 8: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8MicrosoftEdge: https://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faqSafari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Az adatkezelés célja:

A weboldal megfelelő működésének biztosítása. A weboldal használatának kényelmesebbé, könnyebbé tétele, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a felhasználói élmény növelése.

Egyéb adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő egyéb adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Ön számos kérdésben dönthet abban, hogy miként használhatjuk fel az adatait. Az Adatkezelő a személyes adatokat a fent ismertetett célok érdekében kezeli. Az Adatkezelő jogalapja a személyes adatok kezelésére olyan adatkezelésekre vonatkozik, amelyek: szükségesek a törvényi előírások betartásához (például a vonatkozó könyvviteli szabályok betartásához és a hatóságoknak való kötelező adatszolgáltatáshoz); szükségesek az Adatkezelő jogos érdekeinek megvédéséhez (például az Önnel fenntartott kapcsolatunk kezeléséhez, valamint kommunikációnk relevanciája, az általunk kínált élmények javításához); vagy az Ön hozzájárulásán alapulnak (például hozzájárulás, hogy kommunikáljunk Önnel a szolgáltatásainkkal kapcsolatban), amely hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi irányelvek ismertetett módon anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt fennálló hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg ez a gyűjtésüket indokoló cél teljesítéséhez szükséges. Ennek értelmében megsemmisítjük vagy töröljük rendszerünkből azon adatokat, amelyekre már nincs szükség.

Megtesszük a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy az Önnel kapcsolatos adatok kezelése és megőrzése megfeleljen az alábbi alapelveknek:

1. Az adatokat legalább addig megőrizzük, amíg használatban vannak valamely szolgáltatás biztosításához.

2. Az adatok feldolgozása és megőrzése megfelel a jogszabályokban vagy szerződésben előírtaknak, illetve törvényes kötelezettségeinknek.

3. Az adatokat csak annyi ideig őrizzük meg, amennyi a gyűjtésüket vagy kezelésüket indokoló célhoz szükséges, illetve amennyit a vonatkozó szerződések, jogszabályok vagy statisztikai célok szükségessé tesznek, a megfelelő biztosítékok mellett.

Az Adatkezelő ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során az Érintettnek kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel biztosítja, valamint az informatikai rendszereket tűzfallal védi.

6. Az adatkezelés során az Érintettet megillető jogok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2018. évi XXXVIII. törvény alapján (2018.07.26-tól) (Infotv.) az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga,
 • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, a profilalkotást is beleértve,
 • az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről,
 • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog,
 • a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • korlátozások.

Az érintett hozzáférési joga

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 15. cikk és 46. cikk

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezelik-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - amennyiben az adatok továbbítására is sor került - arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A helyesbítéshez való jog

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 16. cikk

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését is.

Az Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

A törléshez való jog

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 17. cikk

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha:

 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából:

 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,

vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 18. cikk

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak szerint:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok helyességét, a korlátozás azon időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok helyességét,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett a törlés helyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

vagy

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 19. cikk

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 20. cikk

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 21. cikk

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Továbbá mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az Érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az Érintett érdekei a személyes adatok védelmét teszik szükségessé - az adatkezelés nem folytatható.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ezen jogokra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása - az Érintett hozzájárulása nélkül - közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintetett írásban tájékoztatja.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 21. cikk, Infotv. 11§

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,

vagy

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Korlátozások

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 23. cikk

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 34. cikk

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az Érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbiakat:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 77. cikk

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 78. cikk

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

7. Az Érintettek jogorvoslati fórumai

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő valóban törődik ügyfelei adatainak védelmével, ezért olyan lépéseket tettünk, amelyekkel biztosítani tudjuk, hogy minden szolgáltatásunk az adatvédelem elve mentén jöjjön létre. Az összegyűjtött adatokkal kívánjuk a lehető legnagyobb mértékben tökéletesíteni a szolgáltatásainkat. Ennek során minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében; az adatokat csak akkor használjuk, amikor azok ahhoz szükségesek, hogy valamilyen szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Tisztában vagyunk azzal, hogy az adatkezelési folyamatoknak biztonságosnak kell lenniük és meg kell felelniük az adatvédelmi jogszabályoknak, és ezért minden tőlünk telhetőt megteszünk.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. február 11. napjától visszavonásig hatályos.

Kopre Melinda